Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

WILOO PERSNOTA               4 juni 2006

 

De Vlaamse Regering presenteerde op vrijdag 2 juni jl. haar visie op de toekomst van de luchthaven Oostende-Brugge. Ze deed dit aan de hand van een rapport opgesteld door het, met Vlaams geld gesubsidieerde, “Vlaams Instituut voor de Logistiek” (VIL). De luchthaven krijgt een andere beheersvorm, zeer waarschijnlijk als zusterbedrijf van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) met aan het hoofd Johan Vande Lanotte. Hiermee bevestigt de Vlaamse Overheid feitelijk dat ze er decennialang niet in geslaagd is om de luchthaven op een behoorlijke manier uit te baten. Uit onmacht wordt de fakkel nu doorgegeven aan het autonoom stadsbedrijf. De bedoeling is dat het een vrachtluchthaven blijft!

 

Wie het VIL-rapport (1)  goed leest bemerkt echter weinig kansen voor de toekomst van de luchthaven en moet hard zoeken naar het weinige (goede) nieuws. Het rapport is vooral een scherpe weergave van het failliete beleid tijdens de afgelopen 30 jaar met zijn veelvoud aan gemiste kansen. In een straal van 500 km zijn ondertussen meer dan 30 concurrenten. Deze hebben vaak dezelfde of betere troeven (o.a. een trimodaal platform) en zijn stappen verder in hun ontwikkeling. Op een scherpe (vracht)markt, met voor de Oostendse luchthaven weinig eigen “unieke catchment area”, wordt tussen de regels een weinig rooskleurig toekomstbeeld geschetst. Oostende (over)‘leeft’ dank zij de genade van één klant namelijk MK Airlines. Door het feit dat de terreinen zo dicht bij de stad liggen en de uitbater over slechts één baan beschikt en een beperkte milieuruimte om ’s nachts te opereren, zullen de echt grote jongens (integratoren, DHL enz…) wellicht nooit komen! De studie brengt weinig nieuws, de feiten zijn sinds lang gekend. Merkwaardig is dat de studie bijna alle schuld voor het falen legt bij de te rigide overheidsstructuur met zijn starre ambtenaren, en geen verdere heil ziet in een Vlaamse EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap). Merkwaardig is ook dat de studie kiest voor opties 3 en 4 van het rapport en blijft ‘geloven’ in een vrachtfunctie! Het ontbrak de opstellers van de VIL-studie blijkbaar aan moed om sommige zwaar nefaste vaststellingen te vertalen in hun eindconclusies en ze aan de opdrachtgever door te geven.  Ondanks de bleke situatieschets wordt aan de Vlaamse regering gemeld dat er nog kansen zijn voor de toekomst als zogenaamde ketenmanager, plus een omschakeling naar een industriële luchthaven (een gekend verhaal) via de opties 3 en 4 (op blz 15) maar voegt er in een zucht aan toe… dat dat eigenlijk niet onderzocht is! Een haalbaarheidsstudie voor de verschillende opties werd niet gedaan! Dat is blijkbaar een zorg voor later of met andere woorden de kar wordt voor het paard gespannen. De VIL-studie is dan ook vooral een samenvatting van veel flinterdunne potentiële opties en niet onderzochte en weinig concrete voorstellen. Ook hier weer ouwe wijn in nieuwe zakken. Optie 5 (businessplan à la Macquarie) is waarschijnlijk te spectaculair en komt niet echt aan de bak. Optie 1, de reconversie, werd door het rapport meteen en zonder onderzoek, naar de prullenmand gewezen.

 

De Oostendse luchthavenfakkel (het is een kaarsje) wordt zodoende met bovenstaand rapport als excuus doorgegeven aan Johan Vande Lanotte met zijn AGHO. Hij krijgt er een ferme bruidschat bij, met vrijstelling van de schuldenlast en van de gratis zware investeringen in de baneninfrastructuur bovenop. De infrastructuurwerken zijn nodig om te kunnen blijven werken binnen de voorwaarden van de  ICAO (International Civil Aviation Organistion). Ze worden vanzelfsprekend betaald door alle Vlamingen. Alle heil moet straks komen van de flexibelere beheersmogelijkheden op financieel en personeel gebied in het AGHO! Aan de structurele marktarmoede wordt voorbijgegaan. Ook aan het feit dat er in het verleden bij een poging tot privatisering geen kandidaten (met kapitaal) gevonden werden, wordt voorbijgegaan. Of het vooropgestelde ketenmanagement wel een reële optie is, dat is een zorg voor later. Hopelijk draait dit nieuwe luchthavenavontuur, over twintig jaar en wanneer Johan er niet meer staat, niet uit op een peperdure begrafenis voor de Stad en zijn bewoners.

 

Voor vzw WILOO betekent de luchthaventransfer van regionaal naar stedelijk niveau een nieuwe toekomstige partner. WILOO is bereid te praten met de toekomstige uitbater. Johan Vande Lanotte heeft in het verleden, als politieker en tijdens talrijke campagnes en in nieuwsbrieven, heel wat beloftes gedaan rond beperkende maatregelen ivm stank en lawaaihinder, het aanleggen van bufferzones, de oefenvluchten enz… De vzw WILOO zal hem hier aan herinneren. De vzw WILOO is ook niet bereid thans afbreuk te doen aan haar streefdoelen, met name een luchthaven op maat van de omgeving. Oostende was er eerst!  Dit houdt in dat we geen compromissen sluiten rond volgende eisen:

 

1/ dat de luchthaven ’s nachts wordt gesloten

2/ dat de luchthaven enkel werkt met luchtvaartmaatschappijen, die een degelijk palmares van veiligheid kunnen voorleggen

3/ dat Oostende niet meer wordt aangevlogen door toestellen ouder dan 30 jaar (rookbakken zoals de AN-12, DC8 en dergelijke)

4/ dat in Oostende dezelfde QC-normen worden toegepast als in Zaventem en dat de geluidsnormen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) van kracht worden.

5/ dat de dagvluchten in aantal dusdanig worden beperkt, dat zij noch het Oostends leefmilieu te zwaar belasten noch het eigen toerisme en de daarvan afhankelijke werkgelegenheid in gevaar brengen.

6/ dat de startbaan gehalveerd wordt zodat de WUG’s volledig kunnen benut worden

7/ dat er naast een geluidsmeetnet ook een luchtkwaliteitsmeetnet komt + preventieve maatregelen om de hinder van kerosine en uitlaatgassen van vliegtuigen en de aanverwante mobiliteit te voorkomen

8/ dat er bufferzones worden aangelegd om (ook grond) lawaaihinder en de uitstoot van uitlaatgassen op te vangen

9/ dat, zoals reeds lang werd beloofd, maximaal boven zee wordt geland en opgestegen (ILS08 is in dienst)

10/ dat oefenvluchten beperkt worden zoals beschreven in het gezamenlijk advies van de vzw WILOO, de Stedelijke Milieuraad, advies overgenomen door het stadsbestuur van Oostende

 

Het contact met de toekomstige uitbater is helaas reeds gehypothekeerd. Een maand terug stuurden we hem een brief in verband met de toename van het aantal nachtelijke bewegingen (2). De brief bleef tot op heden onbeantwoord. Ook de toekomstige transparantie met betrekking tot de uitbating door het AGHO lijkt voor WILOO problematisch. Johan Vande Lanotte zegt wel dat hij, ook al is het niet wettelijk verplicht, oppositieleden in zijn autonome raden opneemt om zijn goodwill tot transparantie te waarborgen. De feiten spreken andere taal. Zo waren leden van zijn dagelijks bestuur en de raad van beheer van het AGHO helemaal niet ingelicht toen hij begin dit jaar zijn plannen voor de integratie van de luchthaven voorstelde op een nieuwjaarsreceptie van “Ondernemend Oostende”. Ook hier heeft WILOO ernstige bedenkingen bij.

 

voor de vzw WILOO
Jacques Denecker

voorzitter