Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikersovereenkomst - Bescherming Persoonlijke Levenssfeer - Copyright

Copyright 2003-2007 vzw WILOO / wiloo.be

 

Artikel 1: Voorwerp
 

Deze gebruiksovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden van toepassing op het gebruik en de inhoud. De gebruiker van de site, verklaart zich akkoord met alle artikelen vermeld in deze gebruiksovereenkomst.

 

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid
 

Vzw WILOO besteedt de nodige zorg aan de vormgeving, inhoud en technische onderbouw van de website en de daaraan gekoppelde diensten. Vzw WILOO kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de informatie die zich op deze website bevindt. Incorrecte informatie of tekortkomingen kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding van welke vorm dan ook.
 

Vzw WILOO kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van websites waarnaar hyperlinks werden voorzien vanop de website. De opname van links naar externe websites betekent niet dat vzw WILOO de elementen goedkeurt die deze sites bevatten of waaruit ze werden opgebouwd, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen vzw WILOO en de eigenaars van deze sites.

 

 

Artikel 3: Intellectuele eigendom en copyright
 

De website www.wiloo.be en alle onderliggende websites zijn niet auteursrechtelijk beschermd tenzij expliciet vermeld (bij teksten, grafische elementen, fotomateriaal, ... en overige gegevens). Het is verboden deze beschermende gegevens elektronisch, mechanisch of op welke wijze dan ook op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Enkel het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser is toegestaan. Elke inbreuk op deze rechten kan strafrechterlijk of burgerrechtelijk worden vervolgd.

 

 

Artikel 4: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 

U kunt de WILOO website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt lid worden moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal de vzw WILOO ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 

- Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die de vzw WILOO verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen van het bestuur, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De vzw WILOO geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

 

- Doel van verwerking

De vzw WILOO verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kan treden en u een optimale dienstverlening te kan aanbieden. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen om een vraag aan vzw WILOO te richten alsook via nieuwsbrieven en andere. De gegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, evenementen en acties van vzw WILOO. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (zowel e-mail als postadres toevoegen). In de informatiemails die de vzw WILOO u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

- Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die de vzw WILOO over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van de vzw WILOO verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website per email, of per brief gericht aan vzw WILOO, Kruidenstraat 19, B-8400 Oostende.

 

- Gebruik van 'cookies'

De vzw WILOO maakt geen gebruik van "cookies" de kleine stukjes informatie die sommigen websites bewaren op de harde schijf van uw computer.

 

 

free web tracker