Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

7 januari 2012
9 jaar na ondertekenen van het luchthavencharter zitten we op hetzelfde niveau als in 2002. Voor de werkgelegenheid is het doel blijkbaar onbereikbaar!

 

Sprookjes van 2005
lees...

 

 


28 januari 2008
einde periode :

5 jaar na ondertekenen van het luchthavencharter blijkt het doel verre van bereikt! (lees...)


 

Na aftrek van de transitvracht werd in 2007 minder reële, voor de werkgelegenheid belangrijke, vracht genoteerd dan in 1997!

Over de werkgelegenheid wordt, nu de periode van 5 jaar afgelopen is, niet meer gesproken. Wat zou de vergelijking met de nulmeting van 2003 hebben geleerd?


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Luchthavencharter van 28 januari 2003

T
ussen de ondertekenende organisaties is overeenstemming bereikt over de onderstaande tekst die de gemeenschappelijke toekomstvisie m.b.t. de luchthaven weergeeft. De ondertekenende organisaties engageren zich om deze visie actief te ondersteunen en samen verder te ontwikkelen.


“GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING MET BETREKKING TOT DE OOSTENDSE LUCHTHAVEN”.
 
 
De economische toekomst van Oostende moet uitgebouwd worden op verschillende middelgrote pijlers. De luchthaven moet voor Oostende op middellange termijn één van die pijlers worden. Dit betekent niet dat een ongebreidelde groei mogelijk is, maar dat de luchthaven moet kunnen ontwikkelen en groeien tot een middelgrote luchthaven. Deze evolutie moet zich kunnen voltrekken binnen de huidige infrastructuur, die mits een aantal aanpassingen - zoals de dringende verwezenlijking van het nieuwe ILS-systeem (Instrumental Landing System) - voldoende uitgerust is.

De luchthaven is het meest interessant als een mix wordt aangeboden van lijnvluchten, charters en vracht. Gezien het niet de ambitie is een zeer grote luchthaven uit te bouwen op het niveau van een nationale luchthaven, is het belangrijk bijzondere aandacht te besteden aan bepaalde nichemarkten. “Perishables”, out sized cargo en charters zijn daar voorbeelden van.


De doelstelling van de luchthaven is finaal het verhogen van de tewerkstelling in de Oostendse regio. Tonnages en aantal passagiers zijn interessante waardemeters, maar niet de finale doelstelling. De ondertekenende organisaties koesteren de ambitie de tewerkstelling en de economische meerwaarde op termijn te verdubbelen. Daartoe moet een duidelijke nulmeting gemaakt worden en moeten periodiek nieuwe cijfers opgesteld en openbaar gemaakt worden. De tewerkstellingsambitie houdt ook in dat aanverwante activiteiten ontwikkeld worden zoals onderhoudsfaciliteiten, het luchtvaartcentrum, enz.


Het nastreven van een volledige rentabiliteit zou tot een activiteitenniveau leiden dat ecologisch niet aanvaardbaar is. Een operationele rentabiliteit (exclusief investeringen) moet op termijn wel mogelijk zijn en is de doelstelling van de ondertekenaars.

De tussenkomst van het gewest in de investeringen is niet alleen aanvaardbaar omwille van de ecologische aspecten, maar ook omdat de luchthaven ook een economische impact heeft op de globale Vlaamse economie.


De ondertekenaars verdedigen de verbeteringen die een betere leefbaarheid met de omgeving moeten mogelijk maken. Met name de beperking tot een gemiddelde van 2 nachtbewegingen (900 nachtbewegingen op jaarbasis) en de positieve discriminatie van dagvluchten (tarifering) moeten behouden blijven. Een uitbreiding van de vluchten over zee, een monitoring van de reukhinder en een aanscherping van de “klassieke” milieuinvesteringen (afvalwater bv.), moeten de volgende jaren uitgevoerd worden.

Bij deze maatregelen is een brede dialoog belangrijk, met alle bewonersgroepen en met alle sociale en economische actoren. Het bestaande overleg moet derhalve verruimd worden. Het communicatiebeleid moet pro-actief versterkt worden.


Inzake beheer ondersteunen de ondertekenaars het effectief maken van de DAB (Dienst Afzonderlijk Beheer) en vragen dat zo vlug mogelijk een beheerder wordt aangesteld voor deze DAB die in overleg met de lokale gemeenschap voldoende beslissingsruimte krijgt om een dynamisch beheer te garanderen. Daarbij zal in het beleid zoveel mogelijk naar synergiën met AGHO gezocht worden.


Deze nota werd op 28 januari 2003 ondertekend door:

Jean Vandecasteele Hilde Veulemans
(SP.A) (CD&V)

Bart Tommelein Geert Lambert
(VLD) (Spirit)

Johan Vande Lanotte,
(AGHO)

Guy Taillieu Vincent Neyman
(Kamer voor Handel en Nijverheid) (Unizo)

Bruno Monteyne Fernand Jonckheere
(ABVV) (ACV)

 

 

 

 

 

Verdubbeling beloofd in 2003, lees...

 

 

 

The Papua Concept